Кой може да копира личната ни карта?

СДВР ПРОДЪЛЖАВА КАМПАНИЯТА „ПОЛЕЗНО Е ДА ЗНАЕТЕ”

Кой може да копира личната Ви карта?

Само администратор на лични данни, който има правно основание, регламентирано в нормативен акт може да копира личната Ви карта! Снемането на копие от личната Ви карта е действие по обработване на лични данни, свързано с тяхното събиране и съхраняване.

Администраторът на лични данни, преди да копира Вашата лична карта, следва да Ви информира относно:

1. Целта на копирането;

2. Получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;

3. Дали е задължително или доброволно копирането;

4. В случай на отказ какви са последствията за Вас;

5. За правото на достъп и коригиране на Вашите данни.

Съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари – банките, нотариусите, застрахователите, презастрахователите и застрахователните посредници са длъжни да идентифицират клиента чрез снемане на копие от лична карта и/или друг официален документ за самоличност.

МОБИЛНИТЕ ОПЕРАТОРИ НЯМАТ ПРАВО ДА КОПИРАТ ЛИЧНИТЕ КАРТИ НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ!

Работодателите също нямат право да копират личната карта на работника/служителя, а само да запишат данните от нея, след което трябва да я върнат на притежателя й.

Имате право да възразите пред администратора на лични данни, че не желаете да бъде копирана Вашата лична карта, ако администраторът не Ви докаже наличието на правно основание в конкретния случай.

Когато личната Ви карта е копирана неправомерно можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или да обжалвате действията на администратора на лични данни пред съответния административен съд, или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му.

Източник: Dunavmost.com

 

Следвайте ни в социалните медии