3 млн. българи могат да загубят акциите си, придобити при приватизацията

Близо 3 млн. българи могат да загубят акциите си, придобити по време на масовата приватизация, твърди Асоциацията за индустриалния капитал в България (АИКБ).

Поводът за изявлението е предложената от финансовото министерство концепция за “събуждане” на акциите, за чието оттегляне настояват от работодателската организация.

“Предложената за обществено обсъждане концепция е в крещящо противоречие както с Конституцията на Република България и гарантираното от нея неприкосновеност на правото на собственост, така и с Договора за функциониране на Европейския съюз”, заявяват от Асоциацията.

“В изготвената концепция е предвидено въвеждане на задължително прехвърляне на акциите от Регистър А на Централния депозитар в Регистър Б към инвестиционни посредници. Така всеки собственик на акции ще бъде принуден в период от 1 година да ги прехвърли на инвестиционни посредници. Ако през тази една година собственикът на акциите не ги прехвърли доброволно, те ще се прехвърлят без негова воля в специално създаден инвестиционен фонд, срещу дялове от фонда. След изтичане на нов срок и при липса на действие от страна на притежателите на дялове, дяловете им ще бъдат национализирани и внесени в Сребърния фонд”, посочва се още в позицията на АИКБ.

“Понастоящем притежателите на акции не заплащат такси на Централен депозитар. Предприятията заплащат на Централния депозитар да поддържа Регистър А. С прехвърлянето на акциите към инвестиционен посредник тези плащания ще са за сметка на акционерите. Накратко – на акционерите им се предлага или от безплатния за тях Регистър А доброволно да прехвърлят акциите си при инвестиционен посредник и да заплащат занапред всички дължими такси и да загубят акциите си по този начин в дългосрочен план, или да не предприемат нищо и да загубят акциите си в краткосрочен план.

Няма акт нито на европейското или българското право, нито практика, която да предполага и още по-малко да налага подобно нововъведение като предлаганата концепция”, пише в позицията.

Според работодателската организация ефектът от предлаганото по същество конфискационно решение, обосновано с незаинтересоваността на собствениците на „спящи“ акции, не се различава от конфискация на банков влог, по който няма движение, или на автомобил, който не се управлява, или на недвижим имот, който не се използва.

Следвайте ни в социалните медии