Ужасяващи разкрития след проверка на дом за хора с деменция!

Нарочната проверка, разпоредена от социалната министърка Деница Сачева на Агенцията за социално подпомагане, препотвърди констатациите на омбудсмана за изключително лошите условия на живот в Дома за пълнолетни лица с деменция в с. Горско Косово. Това обяви омбудсманът Диана Ковачева по време на третото редовно заседание на Съвета за наблюдение по Закона за хората с увреждания.

От пресцентъра на омбудсмана припомнят, че след направена проверка, на 2 януари т.г. националният обществен посредник сезира главния прокурор за изключително тежки условия в дома, нарушени човешки права, както и за високия процент на смъртност в него.

Представяне на ситуацията в специализираните институции за хората с деменция – конкретни изводи и резултати след проверката на омбудсмана в с. Горско Косово бе първа точка в дневния ред на заседанието на Съвета за наблюдение. Доц. Ковачева запозна членовете му с констатациите на експертите на институцията и представи отговора на изпълнителния директор на социалната агенция Румяна Петкова, получен в институцията ден по-рано.

От него става ясно, че от 8 януари т.г. със заповед е преустановено настаняването на нови лица в социалната услуга.

„Предстои изследване на желанието на потребителите на дома за преместване на част от тях в други специализирани институции за хора с деменция. При нежелание от страна на потребителите, АСП поетапно ще намалява капацитетът на социалната услуга до достигане на капацитет от 30 места“, пише в отговора си АСП.

„Предвид лошите битови условия, АСП ще предложи ДПЛД в с. Горско Косово, община Сухиндол, да бъде включен във втория План за действие за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа за закриване, чрез изграждане на центрове за грижа за настанените лица и извеждане на всички потребители“, се казва още в писмото.

Изпълнителният директор на АСП информира, че в резултат на проверката е констатирано, че капацитетът на дома е от 60 места, като действително заетите към деня на извършването й са 58 – като едно лице е било в домашен отпуск.
Г-жа Петкова обяснява, че в ДПЛД в с. Горско Косово не са спазени стандартите и критериите за местоположение и материална база, не е осигурена възможност за ползване от всяко настанено там лице на спални помещения, на помещения за хранене и на санитарни възли с улеснен достъп до тях.

„Броят на спалните и санитарните помещения е недостатъчен спрямо броя на настанените лица, спалните помещения не са мебелирани и оборудвани по подходящ начин, съобразно установените потребности и личния избор на потребителите, мониторинговата система за повикване не функционира“, е изводът на АСП.

Същевременно омбудсманът информира присъстващите, че домовете, в които се настаняват хора с деменция, в повечето случаи са отдалечени от населените места, трудно достъпни, което препятства медицинските грижи, включително осигуряването на спешна медицинска помощ и специализирана такава, каквато е рехабилитацията.

„Наясно сме, че хората, които работят в тези домове, не са добре платени, че са натоварени психически и физически, че има дефицит на кадри, но за съжаление това се отразява върху качеството на грижата, която не е на необходимото ниво“, подчерта доц. Ковачева.

Членовете на Съвета бяха единодушни, че компетентните органи следва да поемат своята отговорност и да предприемат действия за осигуряване правата на хората с този вид заболяване. Доц. Ковачева съобщи, че всички препоръки на членовете на мониторинговия орган ще бъдат отразени в Годишния доклад на НПМ, който ще бъде представен през м. февруари 2020 г.

Членовете на Съвета обсъдиха и липсата на асистентска подкрепа за близо 13 000 нуждаещи се, които не попадат в обхвата на личната помощ. Те подчертаха, че проблемът не е от тази година и осигуряването на асистентска грижа по проекти/програми и чрез Националния план по заетостта за конкретната година не е решение, което е в интерес на хората с увреждания, на техните лични асистенти и в съответствие с техните права.

На заседанието омбудсманът беше поканила представител на МТСП, който съобщи, че социалното министерство търси решение на проблема. Стана ясно, че от 1 март 2020 г. се предвижда Национална програма за грижи в домашна среда, но дотогава хората остават без подкрепа.

Следвайте ни в социалните медии