Въвеждат нов етичен кодекс за служителите в НАП

Националната агенция за приходите (НАП) с нов етичен кодекс за служителите си.

Етичният кодекс е част от политиката на НАП за изграждане на ефективна и прозрачна среда чрез подкрепянето на личната почтеност и професионалната етика, като основополагащи ценности в институцията.

От служителите си Агенцията изисква високо ниво на качество на всички изпълнявани от тях дейности.

Можем да спестим до 500 лв., ако платим данъците си в определен срок

ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ

Дейността на служителите на НАП се основава на следните ценности:
-Екипно начало и корпоративен дух – организацията насърчава работата в екип за постигане на синергия, оценява и отдава нужното признание за всяко постижение. Общуването е в дух на открита комуникация, с ясно определени корпоративни правила и зачитане на различията. Честност и доверие – организацията насърчава поведение на служителите, което позволява искрен и откровен диалог, добросъвестно изпълнение на задачите и нетърпимост към неморални или престъпни постъпки. Доверието изразява знанието и убеждението на организацията, че действията на служителите, ще бъдат съобразени с корпоративните правила.

-Мотивация и развитие на човешкия потенциал – за своето развитие организацията разчита на своите служители. Агенцията осигурява за всички служители достъп до професионално и личностно обучение, възможност за кариерно развитие, подходяща работна среда, зачита личните и културните права на всеки. Организацията очаква служителите да бъдат ангажирани със своите лични цели, целите на екипа и звеното, в което работят.

-Качествено обслужване на клиентите на НАП – организацията очаква от всички свои служители да предоставят качествени услуги на клиентите, което включва внимателно им изслушване, демонстриране на специално внимание, използване на позитивен език, признаване на допуснати грешки от организацията.

НАП се стреми към високо обществено доверие при спазване на следните принципи:

-Законност, равнопоставеност и справедливост – действията на всеки служител се основават на закона и не се допуска различно третиране на клиентите. Служителите, в своите действия, се ръководят от моралните и етични норми на обществото и се отнасят по еднакъв начин с всички клиенти, независимо от тяхната народност, произход, етническа принадлежност, религия, възраст, пол, сексуална ориентация, раса, образование, убеждения, семейно, служебно, обществено, политическо или материално положение.

-Отговорност и прозрачност- всеки служител осъзнава своята роля и ангажимент за постигане целите на организацията и полага усилия за изпълнението им. За всички свои действия и решения служителите предоставят, по подходящ начин, дължимата и навременна информация на заинтересованите страни.

-Ефективност, ефикасност, достъпност и надеждност – всеки служител на НАП се стреми да постигне в своята работа максимални резултати, като същевременно се оценяват разходите и усилията необходими за постигането им.

Всички служители и ръководители са лично отговорни за прилагането на тези ценности и принципи във всекидневната си работа.

Интегритетът в прилагането на принципите и ценностите е ключов фактор във всички аспекти на дейността на Агенцията

РАБОТНА СРЕДА И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

1.1. Националната агенция за приходите подкрепя всяко поведение, което допринася за утвърждаването на култура на доверие, уважение, толерантност и разбирателство.

1.2. Националната агенция за приходите гарантира работна среда, подкрепяща различието и не допуска прояви на дискриминация или тормоз.

1.3. Националната агенция за приходите гарантира на служителите и гражданите правото на информация, която представлява за тях законен интерес, ако информацията не е държавна или друга защитена от закона тайна или не засяга чужди права.

1.4. При изпълнение на служебните си задължения служителите имат право свободно да изказват мнения относно законосъобразността и целесъобразността на дадените им нареждания и да предлагат по-удачни решения, като зачитат принципите за законност, отговорност и честност.

1.5. Служителите на НАП могат да правят изявления от името на Агенцията, със съгласието на органа по назначаването или на определен от него служител, като спазват принципите за законност, равнопоставеност, справедливост и прозрачност.

1.6. Служителите на Агенцията не могат да изразяват мнения и твърдения, които накърняват правата, честта, достойнството и доброто име на другиго, в т.ч. и твърдения засягащи репутацията на публични и частни организации.

1.7. Националната агенция за приходите подкрепя и защитава своите служители и не допуска уронване на престижа им до доказване на тяхната вина.

1.8. Ръководителите в Агенцията насърчават и подпомагат професионалното и личностно развитие на служителите.

1.9. Дейностите по набиране, обучение, оценка на изпълнението и възнаграждение се основават единствено на постигнатите резултати и индивидуалните качества на служителите.

1.10. Националната агенция за приходите осигурява здравословни и безопасни условия на труд и гарантира сигурност на работното място. От служителите на Агенцията се очаква да избягват поведение, което може да застраши здравето и безопасността на останалите, както и тяхното собствено.

1.11. Националната агенция за приходите признава свободата на сдружаване и колективно договаряне на служителите си при съблюдаване на действащото законодателство.

1.12. Служителите имат право на жалби, предложения и петиции до ръководството на Агенцията.

1.13. При изпълнение на служебните си задължения служителите на Националната агенция за приходите са длъжни да се ръководят единствено от закона и да бъдат политически неутрални.

1.14. Служителите на НАП следва да изглеждат по начин, подходящ за средата, в която работят. Необходимо е облеклото да е съобразено с общоприетите норми за представителност и да съответства на имиджа на организацията.

1.15. Служителите подкрепят социално значими инициативи и действия в интерес на обществото.

СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА С КЛИЕНТИ

2.1. ОТНОШЕНИЕ КЪМ КЛИЕНТИТЕ

2.1.1. От всички служители на НАП се очаква да предоставят еднакъв достъп до услугите и равнопоставено отношение към всички клиенти независимо от социално им положение, образование, възраст, пол, етнически произход и религиозни убеждения.

2.1.2. В общуването с клиентите служителите на НАП се отнасят с търпение и внимание към техните потребности, стремят се към партньорско отношение, като спазват вежлив тон и уважение към събеседника.

2.1.3. Служителите, в рамките на своите правомощия, се стремят да отговарят в пълнота на въпросите на гражданите, като при необходимост ги насочват към друг подходящ служител.

2.2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КЛИЕНТИТЕ

От всеки служител в НАП се очаква да предоставя ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация на клиентите след идентифициране на техните потребности.

2.3. КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИТЕ

2.3.1. Служителите на НАП посочват името и длъжността си, когато контактуват с клиентите.

2.3.2. В случаите на пряка комуникация от служителите на НАП се очаква търпеливо да изслушат искането на клиента и да изяснят вежливо възможностите за разрешаване на поставения въпрос.

2.3.3. В случаите на писмена /хартиен носител и/или електронна/ кореспонденция от служителите се очаква своевременен, точен и изчерпателен отговор при спазване на утвърдените стандарти и законоустановените срокове.

Настоящият Етичен кодекс на служителите в НАП е в сила от 11.12.2019 година и отменя Етичните норми за поведение на служителите на Националната агенция за приходите от 2006 г.

Следвайте ни в социалните медии