Работата по морето смъкна средната работна заплата

Увеличила се е заетостта при сезонните дейности

Средната брутна работна заплата за месец април е 1060 лева, за май 1035, а за юни 1027. Това съобщиха от Националния статистически институт.

В същото време броят на наетите лица към края на юни тази година нараства с 63.4 хиляди или с 2.8 процента спрямо края на март и достига 2.34 милиона. Ръстът идва основно от икономическите дейности със сезонен характер “Хотелиерство и ресторантьорство” – с 44.9 процента, “Култура спорт и развлечения” – с 11.9 процента и “Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.3 процента.

През второто тримесечие средната месечна работна заплата е 1040 лева и нараства спрямо първото с 3.4 процента. Най-голямо увеличение е регистрирано в секторите: “Финансови и застрахователни дейности” – със 7.6 процента и “Строителство и “Добивна промишленост” – по 7.3 процента.

През второто тримесечие средната месечна работна заплата нараства с 9.9 процента спрямо същия период на миналата година, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности “Операции с недвижими имоти” – с 16 процента, а “Административни и спомагателни дейности” – с 13.4 процента и “Професионални дейности и научни изследвания” – с 13.2 процента.

С най-високо средномесечно трудово възнаграждение остават работещите в сектора на информационните технологии – 2.306 лева и финансите – 1815 лева, а най-нископлатените са кадрите в туризма – 635 лева и строителството – 796 лева.

Може да харесате и