Хороскоп 19 май: Краят на работната седмица ще стъжни живота на 4 зодии

ОВЕН

Доб­ро­то на­ча­ло днес не­ви­на­ги е га­ран­ция за ус­пеш­но­то му за­вър­шва­не и Ов­ни­те са пос­та­ве­ни име­нно в та­ка­ва си­туа­ция. Дей­нос­тта ви ще бъ­де спъ­на­та от раз­лич­ни препя­тствия, труд­но ще ги пре­въз­мог­не­те. Дос­та шанс има­те в по­не­дел­ник, за да си поз­во­ли­те без­дей­ствие. Мно­зи­на ще имат про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, не се кон­фрон­ти­рай­те в служ­ба­та.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те няма да бъ­де лес­но да се справят с де­ло­ви­те си за­да­чи, но шан­сът е на ва­ша стра­на. Не бъ­де­те по­доз­ри­тел­ни към око­лни­те и дей­ствай­те, ка­то раз­чи­та­те на собс­тве­ни­те си въз­мож­нос­ти. Днес няма да по­лу­чи­те под­кре­па от дру­ги хо­ра. Кон­так­ти­те са важ­ни за вас, за ан­га­жи­ра­ни­те в биз­не­са те се ха­рак­те­ри­зи­рат с но­ви сре­щи и за­поз­нанс­тва.

БЛИЗНАЦИ

Дей­ствия­та на Близ­на­ци­те са съг­ла­су­ва­ни с всич­ки ус­ло­вия в по­не­дел­ник и ще им поз­волят нап­ре­дък в де­ло­ви и ли­чен план. За някои от вас денят се свър­зва с ра­дос­тно из­вес­тие, ка­сае­що про­фе­сия­та. Не е из­клю­че­но да по­лу­чи­те по­ка­на за но­ва ра­бо­та или по-ви­со­ко място и зап­ла­ща­не в се­гаш­на­та ви. Бъ­де­те бди­тел­ни към прия­те­ли­те си.

РАК

Твър­де бла­гоп­рия­тен по­не­дел­ник, за­що­то без мно­го уси­лия Ра­ци­те ще бъ­дат на ви­со­ко про­фе­сио­нал­но ни­во. Мно­зи­на ще бъ­дат за­рад­ва­ни от съоб­ще­ние, кое­то за ед­ни е лич­но, а за дру­ги се от­нася до де­ло­вия жи­вот. Мно­го ве­роя­тно е да ви бъ­де пред­ло­же­но из­год­но място за ра­бо­та. Прие­ме­те го без­ре­зер­вно. Не се за­ни­ма­вай­те с фи­нан­со­ви де­ла днес.

ЛЪВ

Доб­ри са въз­мож­нос­ти­те при Лъ­во­ве­те в по­не­дел­ник, но ус­ло­вия­та, в кои­то ще дей­ства­те, се ока­зват дос­та неб­ла­гоп­рия­тни. При дру­ги труд­нос­ти­те произ­ти­чат лич­но от вас. Денят е до­бър за кон­так­ти и днес мно­зи­на трябва да на­со­чат вни­ма­ние­то си към тях. Въз­мож­но е да пос­лед­ват не­га­тив­ни про­ме­ни, но па­ри­рай­те все­ки опит за мо­ше­ни­чес­тво.

ДЕВА

Доб­ри­те въз­мож­нос­ти на Де­ви­те в по­не­дел­ник се свър­зват с про­фе­сия­та и фи­нан­си­те. Днес сте об­ла­го­де­телс­тва­ни име­нно в то­ва от­но­ше­ние и ще по­лу­чи­те до­ри фи­нан­со­ва по­мощ, ка­сае­ща прак­ти­чес­ки­те ви де­ла. Реа­ли­за­ция­та е въз­мож­на, ако дей­ства­те по прин­ци­пи­те на съг­ла­сие­то и из­бягва­те про­ти­во­ре­чия­та в как­ва­то и да е фор­ма.

ВЕЗНИ

То­ва е един не­на­то­ва­рен ден от про­фе­сио­нал­на глед­на точ­ка за Вез­ни­те. До­ри мо­же да се го­во­ри за лес­но пос­ти­жим ус­пех, но са­мо ако не из­бър­зва­те. От­ка­же­те се от как­ви­то и да би­ло пла­но­ве, свър­за­ни с лич­ния или де­ло­вия жи­вот, за­що­то няма­те пра­вил­на ор­иен­та­ция. То­ва пред­по­ла­га из­вес­тни про­пус­ки. Мно­зи­на ще бъ­дат за­рад­ва­ни от съоб­ще­ние.

СКОРПИОН

По­не­дел­ник е мно­го до­бър ден за Скор­пио­ни­те. По­ло­жи­тел­но­то раз­ви­тие се свър­зва с про­фе­сия­та и но­ви­ни­те, кои­то ще чуе­те, ка­сае­щи лич­но вас, са бла­гоп­рия­тни. Но има не­що, с кое­то трябва да се съоб­ра­зи­те, и то се свър­зва с де­ло­вия ви жи­вот и от­но­ше­ния­та с на­чал­ни­ци­те. Всяка кон­фрон­та­ция мо­же да до­ве­де до неп­рия­тни пос­ледс­твия за вас.

СТРЕЛЕЦ

По­не­дел­ник е ус­пе­шен про­фе­сио­на­лен ден за Стрел­ци­те. Дей­ствия­та ви са точ­ни, пре­циз­ни и ще до­не­сат ус­пех. Мно­зи­на от вас ще имат сре­щи, на кои­то няма да е труд­но да пос­тиг­нат на­ме­ре­ния­та си в ли­чен или де­ло­ви ас­пект. Стре­ме­жи­те на някои са свър­за­ни с бър­зо де­ло­во из­рас­тва­не, но дей­ствай­те чрез на­тиск „от­вън“ с подкрепата на приятел.

КОЗИРОГ

По свои­те де­ло­ви проб­ле­ми мно­зи­на от Ко­зи­рог ще дей­стват тра­ди­цион­но. В мно­го слу­чаи то­ва не ви ли­ша­ва от упо­тре­ба­та на хит­рост, но днес ед­ва ли мо­же­те да оча­ква­те ус­пех от по­доб­на так­ти­ка. Ста­ва въп­рос за някак­ва за­гу­ба, с коя­то не ис­ка­те да се при­ми­ри­те, но е най-ра­зум­но да ос­та­ви­те то­зи въп­рос. Нас­тъп­ва пром­яна и в лично, и в делово отношение.

ВОДОЛЕЙ

Во­до­леи­те дей­стват в съг­ла­сие със свои­те ко­ле­ги и то­ва ще ги до­ве­де до де­ло­ви ус­пех. Денят е под­ходящ за пре­го­во­ри или за раз­рас­тва­не на де­ло­ва­та сфе­ра чрез пое­ма­не на но­ви ан­га­жи­мен­ти. Мо­би­ли­зи­рай­те се. Днес ще по­лу­чи­те из­год­но пред­ло­же­ние, ха­рак­тер­но с ви­со­ко зап­ла­ща­не. Реа­ли­за­ция­та на Во­до­леи­те в по­не­дел­ник е на мно­го ви­со­ко ни­во.

РИБИ

Днес Ри­би­те ще се сблъс­кат с про­фе­сио­нал­ни труд­нос­ти, за кои­то мно­зи­на ще об­винят ко­ле­ги­те си. Доб­ре е да не до­пус­ка­те та­зи греш­ка, за­що­то мо­же да пос­лед­ват неп­рия­тнос­ти. В по­не­дел­ник са ха­рак­тер­ни и доб­ри­те но­ви­ни, кои­то ще по­лу­чи­те от на­чал­ни­ци или дру­ги ви­со­кос­тоя­щи ли­ца. Някои от вас са за­тор­мо­зе­ни от до­маш­ни проб­ле­ми.

Може да харесате и