fbpx

До 22 Юни 2018г. трябва да потвърдите договорите за наем на земеделски земи!

2 858

С последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в сила от 22 май 2018г., Договор за наем на земеделска земя със срок над една година, както и споразуменията към него, вече задължително се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, пише advokat.cab.

Досега не се изискваше такъв договор да се сключва от собственик, за да бъде действителен, но след промените на закона, само собственик, притежаващ повече от 25% идеални части от наетия имот или упълномощено от него лице, с изрично нотариално заверено пълномощно, ще има право да сключва договор за наем на земеделска земя.

Всеки договор за наем на земеделска земя, сключен до 22 май 2018г., при който не са спазени изискванията на чл. 4а и 4б от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, следва да бъде потвърден от собственик или собственици притежаващи повече от 25 на сто идеални части от наетия имот, или от лице, упълномощено от тях с изрично нотариално заверено пълномощно.

Потвърждаването става с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора и се подава в общинската служба по земеделие по местонахождението на имота, в едномесечен срок от влизането в сила на промените в закона – т.е. в срок до 22 юни 2018г..

Ако в този срок не е подадена декларация, договорът за наем на земеделска земя се заличава служебно в службата по вписванията(ако е бил вписан там) и в съответната общинска служба по земеделие, след изтичане на стопанската година.

На потвърждаване в същият срок подлежат и права за управление на земеделска земя, предоставени с пълномощно преди влизането в сила на този закон. Те могат да бъдат потвърдени с ново пълномощно, при спазване изискванията на чл. 4а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, отново само от собственик или собственици притежаващи повече от 25 на сто идеални части от наетия имот, в противен случай договорът за наем на земеделска земя, сключен въз основа на съответното пълномощно, ще бъде заличен служебно в съответната общинска служба по земеделие в срок до 10 октомври на текущата стопанска година, респективно и в службата по вписванията, ако е бил вписан в последната.

Ако към датата на влизането в сила промените в закона, договор за наем на земеделска земя не е бил регистриран в общинската служба по земеделие, същият не се регистрира до привеждането му в съответствие с новите изискванията.

До привеждането на Тарифата за нотариалните такси в съответствие с измененията, за удостоверяване на съдържанието и подписите на страните по договори за наем и за аренда на земеделска земя, ще се събира обикновена нотариална такса в размер 10 лв. за договор.

При едновременното удостоверяване на съдържанието и подписите на всички страни, таксата се събира еднократно. Държавната такса за вписване на договори за наем и аренда на земеделска земя в службите по вписванията, също ще бъде в размер на 10лв., до приемане на съответните изменения в тарифата по Закона за държавните такси.

 

Още статии в тази категория
Коментари
Зареждане...

Моля, споделете статията, за да може тя да достигне до повече хора!

Благодарим ви!!!
Затвори